Zápis ze schůze výboru šachového oddílu TJ SLAVIA Kroměříž

konané dne 28. 6. 2005

 

 

Přítomni:         Ing. Karel Štencel, Ing. Jiří Kašík, Miroslav Kašík, Petr Petřík, Petr Bačák

Zahájení:         18:00 hod

Program:        1) Zahájení

                        2) Přihlášky do soutěží družstev na sezónu 2005/2006

                        3) Pořadatelství krajského přeboru v bleskovém šachu

                        4) Diskuze, závěr

 

1.       Zahájení 

 

Předseda Ing. Štencel zahájil schůzi výboru ŠO a přivítal všechny jeho členy.  

 

2.       Přihlášky do soutěží družstev na sezónu 2005/2006

 

Ø      Ing. Štencel shrnul věcný stav jednotlivých družstev, práva startů v soutěžích a nutné úhrady pokut a startovného.

 

Družstvo                  právo účasti v                       pokuty 04/05                      startovné 05/06

Sl. KM A                   1. liga – východ                       100,- Kč                               1 600,- Kč

Sl. KM B                   2. liga „E“                                     -                                       1 000,- Kč

Sl. KM C                   ZKP (není rozdělený)                   -                                          250,- Kč

Sl. KM D                   ZKP (není rozdělený)           2 800,- Kč *)                               250,- Kč

Sl. KM E                   RP-1 Kroměříž                        200,- Kč                                  150,- Kč

Sl. KM F                   RP-2 Kroměříž                            -                                          100,- Kč

Celkem                                                                 3 100,- Kč                               3 350,- Kč

*)

a)      Porušení sportovní etiky (kontumování partií - pokud je obsazena poslední šachovnice) 300,- Kč za každý případ v ZKP => 600,- Kč

b)      Družstvo, které se bez důvodu zaviněného vyšší mocí nedostaví k utkání, bude pokutováno s přihlédnutím k míře zavinění, ovlivnění soutěže a úspoře nákladů tohoto družstva  1 200,- Kč, pokud jde o družstvo startující v ZKP

c)      2.9.2. SŘ - Pokuty jsou udělovány za taková porušování řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, avšak nenarušují její regulérnost. O výši pokuty rozhodne ŘO s ohledem na závažnost přestupku => 1 000,- Kč.

 

Pokuty b) a c) uhradí Ing.. Štencel (800,-Kč Zborovicím. Od TJ Zborovice vyžádá doklad o zaplacení a ten se přiloží k přihláškám).

Oddíl by tedy měl na účet ŠSČR odvést 100,- Kč a na účet ŠSZK 2 200,- Kč.

 

 

Ing. Štencel již požádal předsedu krajské STK a vedoucího RP- 1 Kroměříž o vyjádření k možnosti startu družstva D v nižší soutěži. Seznámil členy výboru s tím, že podle 3.3.5. SŘ: „Oddíl má právo přihlásit družstvo do soutěže nižší (např. z ekonomických důvodů). Musí tak učinit nejpozději do 14 dnů po obdržení rozpisu této soutěže, zároveň musí sdělit svůj úmysl ŘO nižší soutěže, do níž se hodlá přihlásit“. Vzhledem k tomu, že oficiální rozpis soutěží řízených ŠSZK byl doručen 27. 6. 2005, nemělo by být schválení tohoto záměru problémem.

 

Jednotliví členové výboru oddílu se vyjádřili k možnostem zařazení družstev do soutěží s ohledem na reorganizaci, která je připravena na sezónu 2006/2007. Bylo dohodnuto pořadí možných řešení s tím, že družstva A, B a C není třeba řešit, protože ta budou hrát soutěže, v nichž mají práva startu:

1.      Prioritním zájmem oddílu je, aby družstva D a E startovala v RP-1 KM. To za podmínky že výše uvedení funkcionáři povolí start družstva D v RP - 1 a toto přeřazení nepřinese vyřazení družstva E do RP 2.

2.      Pokud nebude schválen přesun družstva D do RP – 1 nepřihlásí se družstvo F do žádné soutěže a v ZKP tak zůstanou družstva C a D a družstvo E bude hrát RP – 1 KM.

Každopádně se sníží počet družstev na 5.

 

§         hlasování: 5  - pro

 

V případě zrušení družstva F a přihlášení družstva D do RP – 1 Kroměříž:

 

Družstvo                  právo účasti v                       účast 05/06                       startovné 05/06

Sl. KM A                   1. liga – východ                    1. liga – východ                       1 600,- Kč

Sl. KM B                   2. liga „E“                              2. liga „E“                                 1 000,- Kč

Sl. KM C                   ZKP (není rozdělený)           ZKP                                            250,- Kč

Sl. KM D                   ZKP (není rozdělený)           RP-1 Kroměříž                           150,- Kč

Sl. KM E                   RP-1 Kroměříž                     RP-1 Kroměříž                           150,- Kč

Celkem                                                                                                                 3 150,- Kč

 

Ø      M. Kašík informoval o tom, že v nadcházející sezóně již nebude vedoucím soutěže ZKP západ.

Termínový kalendář 1. a 2. ligy

Kolo

1. liga

2. liga

Los.  schůze

17.09.2005

17.09.2005

1.

23.10.2005 (V)
30.10.2005 (Z)

16.10.2005

2.

13.11.2005

06.11.2005

3.

27.11.2005

20.11.2005

4.

11.12.2005

04.12.2005

5.

08.01.2006

18.12.2005

6.

22.01.2006

15.01.2006

7.

05.02.2006

12.02.2006

8.

19.02.2006

26.02.2006

9.

05.03.2006

12.03.2006

10.

19.03.2006

26.03.2006

11.

02.04.2006

09.04.2006

Termínový kalendář - ŠSZK

Kolo

Z K P  -   R P II

R P I

1.

23.10.2005

16.10.2005

2.

13.11.2005

06.11.2005

3.

27.11.2005

20.11.2005

4.

11.12.2005

04.12.2005

5.

08.01.2006

18.12.2005

6.

22.01.2006

15.01.2006

7.

05.02.2006

12.02.2006

8.

19.02.2006

26.02.2006

9.

05.03.2006

12.03.2006

10.

19.03.2006

26.03.2006

11.

02.04.2006

09.04.2006

Baráž

23.04.2006

 

 

Ø      Ing. Štencel dále seznámil členy výboru se záměry krajské komis rozhodčích, dle kterých bude třeba proškolit do úrovně rozhodčího II. třídy maximální počet lidí, protože od příštích sezón bude třeba, aby domácí družstvo zajistilo kvalifikovaného rozhodčího i v nižších soutěžích.

Z diskuse vyplynul požadavek, aby předseda oddílu požádal předsedu komise rozhodčích o možnost konání jednoho běhu školení i v KM, aby nebylo nutné cestování velkého počtu lidí do Zlína.

 

§         hlasování: 5  - pro

 

 

3.       Pořadatelství krajského přeboru v bleskovém šachu

 

Ing. Štencel seznámil přítomné se záměrem pořádání turnaje v bleskové hře v prostorách MKS v Chropyni, který by po schválení ŠSZK byl pořádán jako krajský přebor s dotací 2000,. Kč. Předpokládaný termín je 4. 9. 2005.

Byly diskutovány některé organizační problémy, ale převládl názor turnaj pořádat. Rozhodčím by měl být dle propozic M. Kašík, ředitelem turnaje K. Štencel. Provozování bufetu by bylo vhodné projednat a A. Sojkou.

P. Bačák: losování a vedení turnaje v PC je dojednáno se S. Volčíkem.

 

4.       Diskuse a závěr

 

M. Kašík seznámil přítomné s přípravou soupisky družstva A pro příští sezónu. Dále byl projednávány některé možnosti hostování do oddílu i z oddílu a předběžně byly k jednotlivým družstvům přiřazeni kapitáni.

Závěrem poděkoval předseda oddílu přítomným za účast.

 

 

Zapsal: Ing. Karel Štencel

 

Ověřil: Ing. Jiří Kašík