Zápis ze schůze výboru šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konané dne 26. 6. 2002:

 

 

Přítomni: Ing. Štencel, Ing. Kašík Jiří, Kašík Miroslav, Petřík, Bačák

 

Nepřítomni: -

 

Program:

 

1.       Informace o vztazích uvnitř TJ Slavia Kroměříž před valnou hromadou:

Předseda Šachového oddílu (dále jen ŠO) Ing. Štencel podává výboru zprávu o napjatých vztazích uvnitř TJ Slavia Kroměříž, zejména o nekalých praktikách BO TJ Slavia Kroměříž a BC Slavia Kroměříž s.r.o. při hospodaření s majetkem a financemi TJ Slavia Kroměříž a ve vztahu k současnému předsedovi TJ panu Bienkovi.

Nechává na zvážení výboru ŠO:

-          zda se mlčky distancovat od celé situace,

-          zda se veřejně vyjádřit s kritikou stavu uvnitř TJ Slavia Kroměříž

Ing. Štencel konstatuje, že pokud by současný stav setrval, nemá zájem být nadále členem Rady oddílů TJ Slavia Kroměříž.

M. Kašík se dotazuje, v čem spočívají nesprávnosti v činnosti TJ.

Ing. Štencel uvádí několik příkladů nerespektování a porušování vnitřních předpisů TJ, např. neoprávněné zastavení majetku TJ Slavia; ze strany BC Slavia Kroměříž s.r.o. nejsou dodržovány ustanovení společenské smlouvy – chybí zprávy z valných hromad, není doloženo účetnictví společnosti, v rozporu se stanovami je také snaha BO, aby byl předseda TJ odvolán valnou hromadou. Tento oddíl jedná z pozice moci a odmítá respektovat jakákoliv pravidla slušnosti a platné předpisy TJ. FO neprezentuje patřičně odmítavý postoj a je proto předpoklad tichého souhlasu.

V této souvislosti Ing. Štencel zdůrazňuje, že není proti odvolání předsedy TJ, nechť to však proběhne legitimním způsobem.

Dotaz M. Kašíka, zda by bylo možné oddělení BO a FO  od ostatních oddílů TJ.

Ing. Štencel vysvětluje, že vzhledem ke stávajícímu klíči rozdělení delegátů z jednotlivých oddílů na valné hromadě by jakýkoliv návrh na rozdělení majetku jednotlivým oddílům nebyl přijat, pokud by nebyl podpořen delegáty právě BO a FO, což asi nelze očekávat.

Ing. Štencel seznamuje členy výboru s připraveným textem stanoviska ŠO, který hodlá v případě nutnosti na valné hromadě přednést, pokud to bude výborem schváleno.

Závěrem k tomuto bodu dodává, že jakákoliv snaha o korektní spolupráci s BO není možná, neboť veškeré připomínky ke konkrétním problémům a jejich řešení jsou ze strany tohoto oddílu konfrontovány nechutným a nečistým způsobem a většina aktuálních problémů je tak smetena pod stůl, aniž by se vyřešila či byla aspoň snaha je vyřešit, a že ze strany FO je stále méně zřetelná snaha o nekompromisní nápravu neutěšeného stavu.

 

2.       Po vzájemné dohodě je stanoven další termín schůze výboru ŠO, a to na den 2.7.2002 v 18 hodin /restaurace GÓL/. Místo konání navrhl Petřík, za což byl sice kritizován, ale nakonec bylo stejně jednomyslně schváleno.

Na této schůzi by se mělo projednat:

-          finanční zpráva /Ing. Kašík/

-          kontrola plnění úkolů dle zápisu ze schůze minulého výboru

-          příprava návrhu a výhled činnosti pro příští sezónu

-          organizační záležitosti, přestupy, hostování

-          seznámení s novými předpisy v působnosti ŠS /přestupní řád, organizační řád, a další/

-          příprava Valné hromady (členské schůze) ŠO Slavia Kroměříž /termín, pozvánky, program a jeho zabezpečení/

 

3.       Práce s mládeží.

-          na příští schůzi výboru š.o. přizvat p. Malinovského, aby přednesl své konkrétní představy o možné činnosti mládeže a jejich perspektivách v rámci TJ Slavia,

-          ve spolupráci s pověřeným členem výboru P. Bačákem připravit i vlastní návrh práce s mládeží /školky, školy, ŠIPKA/.

 

4.       Účast na turnajích.

-          projednat možnou účast hráčů na letních turnajích pořádaných v rámci okresu i mimo okres,

-          projednat výhledovou možnost uspořádat přebor okresu /i ve spolupráci se Sokolem Postoupky/, neboť je konstatováno, že tento přebor trvale ztrácí na úrovni, protože již několik let se ho nezúčastňují hráči okresu.

 

5.       Závěrem všichni přítomní členové výboru schvalují, aby Ing. Štencel přednesl na valné hromadě TJ Slavia Kroměříž připravené prohlášení kritizující poměry uvnitř TJ, pokud to vzhledem k vývoji uzná za vhodné.

 

6.       Občerstvení a závěr.

Schůze výboru ukončena ve 21.50 hodin. Zatímco spořádaní členové šli domů, Petřík jako obvykle zlákal Profesora ještě na „jedno“, což ve finále znamenalo, že domů dolezli o půlnoci. Možná by stálo za úvahu, aby se na některé schůzi výboru projednalo časté porušování životosprávy hráčů, pokud by někdo našel odvahu to navrhnout do programu k projednání.

 

 

Zapsal: JUDr. Zdeněk Rada (zapisovatel výboru)

 

Ověřil: Ing. Karel Štencel (předseda ŠO)