Zápis ze schůze výboru šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konané dne 16.4.2003:

 

 

Přítomni: Ing. Karel Štencel, Ing. Jiří Kašík, Miroslav Kašík, Petr Petřík, Petr Bačák.

 

Nepřítomni: -

 

 

Program:

 

1.       Zahájení – Ing. Štencel

 

Schůze výboru byla svolána z důvodu konání Valné hromady oddílu dne 18.4.2003. Pro výbor oddílu vyplývají ze Stanov TJ některé úkoly související s průběhem VH.

Dále upozornil členy výboru na ty body programu VH, ve kterých budou členové výboru přenášet zprávu.  

 

2.       Příprava VH

 

§         Návrh člen výboru pověřeného zahájením jednání VH: navržen Ing. K. Štencel

Hlasování: 4  - pro, 1 - zdržel se hlasování

 

§         Návrh výboru na složení pracovního předsednictva:            Ing. K. Štencel

                  Ing. J. Kašík

                  M. Kašík    

Hlasování: jednohlasně schváleno

 

§         Návrh složení výboru oddílu: navrženo stávající složení

Hlasování: jednohlasně schváleno

 

Všichni členové výboru dále informovali o tom, že jsou připraveni přenést na VH jednotlivé zprávy v souladu s programem jednání.

 

3.       Výběr delegáta šachového oddílu na VH TJ Slavia

 

Ing. Štencel informuje o tom, že šachový oddíl má dle klíče 1 delegáta VH TJ, a že je Radou oddílů navržen na předsedajícího VH.

Návrh delegáta šachového oddílu na VH TJ: Ing. K. Štencel

Hlasování: 4  - pro, 1 - zdržel se hlasování

 

4.       Jmenování zástupce šachového oddílu do Rady oddílů TJ Slavia Kroměříž

 

Ing. Štencel informuje, že dle Stanov TJ Slavia je výbor oddílu povinen delegovat zástupce oddílu do Rady oddílů TJ, která je výkonným orgánem mezi valnými hromadami. V současné době je on sám místopředsedou Rady oddílů.

Návrh zástupce šachového oddílu do Rady oddílů: Ing. K. Štencel

Hlasování: 4  - pro, 1 - zdržel se hlasování

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Kašík

 

Ověřil: Ing. Karel Štencel