Valná hromada šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konaná dne 29. 4. 2005

 

Zápis z jednání

 

Místo konání:   Klubovna šachového oddílu, tělocvična TJ SLAVIA na Obvodové ul.

 

Přítomni:          Dle připojené presenční listiny

                       

                        Celkem 16 z 29 delegátů, VH je usnášeníschopná.

 

Program:

 

1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba předsedajícího a další členy pracovního předsednictva, volba zapisovatele a komisí

 

Jednání zahájil předseda oddílu Ing. Karel Štencel.

·         přivítání členů,

·         informace o kompetencích valné hromady oddílu dle platných stanov TJ SLAVIA Kroměříž,

·         seznámení s právy a povinnostmi členů TJ Slavia.

 

Předložil ke schválení:

 

Návrh programu -

hlasování:        pro: 16            proti: 0             zdržel se: 0

 

Návrh jednacího řádu VH -

hlasování:        pro: 16            proti: 0             zdržel se: 0

 

Návrh volebního řádu VH -

hlasování:        pro: 16            proti: 0             zdržel se: 0

 

Volba předsedajícího – dle zápisu ze schůze výboru navržen Ing. Karel Štencel

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1

 

Další členové pracovního předsednictva - dle zápisu ze schůze výboru navrženi Ing. Jiří Kašík a Miroslav Kašík

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

Volba zapisovatele – navržen Ing. Jiří Kašík

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1

 

Ověřovatel zápisu  – navržen Ing. Karel Štencel

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1

 

Volba členů mandátové a volební komise – navrženi  Petr Petřík, Ing. Josef Plachý, Petr Bačák

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

Volba členů návrhové komise – navrženi Ing. Gustav Jablečník, Jindřich Pavelka, Ing. Karel Malinovský.

hlasování:        pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

 

2.      Zpráva o činnosti oddílu – viz příloha č. 1

 

Zprávu přednesl Ing. K. Štencel

Hlasování:       pro: 15                proti: 0             zdržel se: 1

 

Usnesení:        VH oddílu schválila zprávu o činnosti šachového oddílu v sezóně 2004/2005.

 

3.      Zpráva o hospodaření v roce 2004 a návrh rozpočtu na rok 2005 – viz příloha č.2

 

Zprávu přednesl Ing. J. Kašík

Hlasování:       pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1

 

Usnesení:       VH schválila zprávu o hospodaření oddílu v roce 2004

                        VH schválila rozpočet Šachového oddílu TJ SLAVIA na rok 2005 v členění:

                        - příjmy:           66.000,- Kč         

            - výdaje:          50.000,- Kč

 

 

4.      Zprávy o výsledcích jednotlivých družstev oddílu v sezóně 2003/2004

 

Zprávy přednesli jednotliví kapitáni.

Celkově konstatovány velmi dobré výsledky, 9. místo družstva A v 1. MSL 2. místo družstva B v 2. MSL 3. místo družstva D ve ZKP a postup družstva E do vyšší soutěže. Drobné problémy způsobí v příští sezóně to, že oddíl bude zajišťovat na jeden termín 4 družstva.

Ing. Štencel seznámil delegáty s tabulkou procentuální úspěšnosti jednotlivých hráčů a s pořadím v tabulce užitečnosti, která se každoročně vyhlašuje. V sezóně 2004/2005 byl nejužitečnějším hráčem J. Jánek.

 

 

5.      Zpráva o činnosti mládeže

 

Zprávu přednesl P. Bačák st.

Hlasování:       pro: 15            proti: 0             zdržel se: 1

 

Usnesení:       VH schválila zprávu o činnosti mládeže v sezóně 2004/2005.

 

 

6.      Volba výkonného výboru oddílu

 

Navrženi stávající členové:           Ing. K. Štencel – předseda

                                                      Ing. J. Kašík – hospodář

                                                      M.Kašík – STK

                                                      P. Bačák st. – mládež

                                                      P. Petřík

 

Hlasování:       pro: 16                proti: 0             zdržel se: 0

 

Usnesení: VH oddílu zvolila výbor šachového oddílu ve stávajícím složení.

 

 

6.      Volba delegáta na VH TJ

 

Navržen Ing. K. Štencel

 

Hlasování:       pro: 15                         proti: 0         zdržel se: 1

 

 

7.      Různé

 

 

§         seznámení s návrhy kapitánů  jednotlivých družstev do sezóny 2005/2006,

§          předběžné návrhy soupisek – schůzka výboru oddílu do konce června

§          oznámení termínu plánovaného „cyklovýletu“ do Ludslavic 9.7.2005.

§          informace o konání GP v bleskové hře – M. Kašík,

§          informace a nominace na krajský přebor v rapid šachu – Zlín 30.4.2005

 

 

8.      Závěr

 

Ing. Štencel poděkoval všem delegátům za účast a vyslovil přání, kterým je setrvání na vybojovaných pozicích a zejména oddílová soudržnost a dobré vztahy.

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Kašík

 

Ověřil: Ing. Karel Štencel