Valná hromada šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konaná dne 2. 5. 2004

 

Zápis z jednání

 

Místo konání:                        Klubovna šachového oddílu, tělocvična TJ SLAVIA na Kotojedské ul.

 

Přítomni: Dle připojené presenční listiny

                       

                        Celkem 15 z 28 delegátů, VH je usnášeníschopná.

 

Program:

 

1.      Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba předsedajícího a další členy pracovního předsednictva, volba zapisovatele a komisí

 

Jednání zahájil předseda oddílu Ing. Karel Štencel.

§         přivítání členů,

§         informace o kompetencích valné hromady oddílu dle platných stanov TJ SLAVIA Kroměříž,

§         seznámení s právy a povinnostmi členů TJ Slavia.

 

Předložil ke schválení:

 

Návrh programu -

hlasování:                         pro: 15                         proti: 0                                     zdržel se: 0

 

Návrh jednacího řádu VH -

hlasování:                         pro: 15                         proti: 0                                     zdržel se: 0

 

Návrh volebního řádu VH -

hlasování:                         pro: 15                         proti: 0                                     zdržel se: 0

 

Volba předsedajícího – dle zápisu ze schůze výboru navržen Ing. Karel Štencel

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1

 

Ddalší členové pracovního předsednictva - dle zápisu ze schůze výboru navrženi Ing. Jiří Kašík a Miroslav Kašík

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

Volba zapisovatele – navržen JUDr. Zdeněk Rada

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1

 

Ověřovatel zápisu  – navržen Ing. Karel Štencel

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1

 

Volba členů mandátové a volební komise – navrženi  Petr Petřík, Augustin Petřík, Petr Bačák

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

Volba členů návrhové komise – navrženi Gustav Jablečník, Jindřich Pavelka, Ing. Karel Malinovský.

hlasování:                         pro: 14                         proti: 0                                     zdržel se: 1 (hlasováno jednotlivě)

 

 

2.      Zpráva o činnosti oddílu – viz příloha č. 1

 

Zprávu přednesl Ing. K. Štencel

Hlasování:                         pro: 15                         proti: 0                        zdržel se: 1

 

Usnesení:                         VH oddílu schválila zprávu o činnosti šachového oddílu v sezóně 2003/2004.

 

 

3.      Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2004 – viz příloha č.2

 

Zprávu přednesl Ing. J. Kašík

Hlasování:             pro: 15             proti: 0             zdržel se: 1

 

Usnesení:             VH schválila zprávu o hospodaření oddílu v roce 2003

                        VH schválila rozpočet Šachového oddílu TJ SLAVIA na rok 2004 v členění:

                        - příjmy:             66.000,- Kč         

            - výdaje:             66.000,- Kč

 

 

4.      Zprávy o výsledcích jednotlivých družstev oddílu v sezóně 2003/2004

 

Zprávy přednesli jednotliví kapitáni.

Celkově konstatovány vynikající výsledky a postup družstev A, C a D do vyšších soutěží. Drobné prolémy způsobí v příští sezóně to, že oddíl nebude mít družstvo v RP 1 KM.

Ing. Štencel seznámil delegáty s tabulkou procentuální úspěšnosti jednotlivých hráčů a s pořadím v tabulce užitečnosti, která se každoročně vyhlašuje. V sezóně 2003/2004 byl nejužitečnějším hráčem P. Petřík.

 

 

5.      Zpráva o činnosti mládeže – viz příloha č.3

 

Zprávu přednesl P. Bačák st.

Hlasování:             pro: 15             proti: 0             zdržel se: 1

 

Usnesení:             VH schválila zprávu o činnosti mládeže v sezóně 2003/2004.

 

 

6.      Volba výkonného výboru oddílu

 

Navrženi stávající členové:                        Ing. K. Štencel – předseda

                        Ing. J. Kašík – hospodář

                        M.Kašík – STK

                        P. Bačák st. – mládež

                        P. Petřík

 

Hlasování:                         pro: 16                         proti: 0                        zdržel se: 0

 

Usnesení: VH oddílu zvolila výbor šachového oddílu ve stávajícím složení.

 

 

7.      Různé

 

§         seznámení s návrhy kapitánů  jednotlivých družstev do sezóny 2004/2005,

§         předběžné návrhy soupisek,

§         informace o konání GP v bleskové hře – M. Kašík,

§         oznámení termínu plánovaného „cyklovýletu“ do Ludslavic 10.7.2004.

 

 

8.      Závěr

 

Ing. Štencel poděkoval všem delegátům za účast a vyslovil přání, kterým je setrvání na vybojovaných pozicích a zejména oddílová soudržnost a dobré vztahy.

 

 

 

 

Zapsal: JUDr. Zdeněk Rada

 

Ověřil: Ing. Karel Štencel