Valná hromada šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konaná dne 26. 7. 2002

 

Zápis z jednání

 

Místo konání:     Klubovna šachového oddílu, tělocvična Slavie na Kotojedské ul.

 

Přítomni:           Bačák Petr ml., Bačák Petr st., Blümel Otto, Blümelová Zdeňka, Brázdil Roman, Firych Miroslav Ing., Jánek Jiří, Kašík Miroslav, Kojetský Pavel, Mazoch Jiří Mgr., Petržela Pavel, Petřík Petr, Plachý Josef Ing., Rada Zdeněk JUDr., Štencel Karel Ing., Jablečník Gustav.

                       

                        Celkem 16 členů z 28, VH je usnášeníschopná.

 

Program:

 

1.       Zahájení, volba zapisovatele a komisí

 

Volba zapisovatele: - JUDr. Rada

Ověřovatel zápisu: - Ing. Štencel

Mandátová a volební komise:  Petřík, Kašík, Bačák

Návrhová komise:  Blümel, Blümelová, Mgr. Mazoch

 

Ing. Štencel:

§         přivítání členů,

§         informace o kompetencích valné hromady oddílu dle nových stanov TJ Slavia,

§         seznámení s právy a povinnostmi členů TJ Slavia.

 

2.       Zpráva o činnosti oddílu

 

Ing. Štencel:

§         konstatováno, že loňské výsledky všech 4 družstev v dlouhodobých soutěžích byly slabé – blíže zhodnotí jednotliví kapitáni,

§         největším úspěchem bylo vítězství našeho A družstva na přeboru Moravy v bleskové hře v Boršicích,

§         zhodnocení ostatních akcí (Grand Prix, okresní přebor jednotlivců),

§         opětovná kritika práce s mládeží,

§         informace o cílech oddílu v příští sezóně.

 

Hlasování:         pro: 16                 proti: 0              zdržel se: 0

 

Usnesení: VH oddílu schválila zprávu o činnosti šachového oddílu v sezóně 2001/2002.

 

3.       Volba výkonného výboru oddílu

 

Navrženi stávající členové:                 Ing. K. Štencel – předseda

                                                      Ing. J. Kašík – hospodář

                                                      M.Kašík – STK

                                                      P. Bačák st. – práce s mládeží

                                                      P. Petřík – materiálně technické zabezpečení

 

Hlasování:         pro: 16                 proti: 0              zdržel se: 0

 

Usnesení: VH oddílu zvolila výbor šachového oddílu ve stávajícím složení.

 

4.       Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2002

 

Ing. J. Kašík omluven – odkaz na jeho zprávu přednesenou na schůzi výboru oddílu dne 26.6.2002.

 

Hlasování:         pro: 16                 proti: 0              zdržel se: 0

 

Usnesení:    VH schválila zprávu o hospodaření oddílu v roce 2001

                  VH schválila rozpočet šachového oddílu TJ Slavia na rok 2002 v členění:

                        - příjmy:           40.000,- Kč         

                        - výdaje:           40.000,- Kč

 

5.       Činnost oddílu v sezóně 2002/2003

 

Ing. Štencel:

§         informace o náboru mládeže,

§         informace o soutěžích družstev.

 

6.       Různé

 

§         vyhodnocen nejužitečnější hráč ŠO za loňskou sezónu – Pavel Kojetský. Předána finanční odměna 1.000.- Kč,

§         hodnocení loňské sezóny kapitány jednotlivých družstev,

§         informace o odvolání všech kapitánů pro neuspokojivé výsledky v soutěžích družstev,

§         informace o tom, že byly podány přihlášky od soutěží družstev řízených ŠSČR (2. MSL + oblastní přebor), KŠS nebo OŠS, které by měly řídit OPII zatím nevydaly žádné oficiální instrukce k přihlášení do soutěže,

§         seznámení s novými kapitány a zástupci kapitánů u jednotlivých družstev,

§         návrhy soupisek,

§         informace o průběžných výsledcích našich hráčů na Czech open v Pardubicích,

§         informace o přeboru Moravy v bleskové hře v Boršicích 22.9.2002,

§         oznámení termínu plánovaného „cyklovýletu“ do Ludslavic 10.8.2002.

 

7.       Závěr

 

Ing. Štencel:

§         poděkování za účast,

§         vysloveno přání, aby výsledky v příští sezóně byly mnohem lepší.

 

 

Zapsal: JUDr. Zdeněk Rada

 

Ověřil: Ing. Karel Štencel